ثبت‌نام کمیسیون موارد خاص داخلی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

ثبت‌نام کمیسیون موارد خاص داخلی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

دانشجویانی که باید ثبت‌نام کمیسیون موارد خاص داخلی را انجام دهند:

1- دانشجویان کارشناسی ارشد (جهت اخذ سنوات نیمسال 6 )
2 - دانشجویان کارشناسی پیوسته (جهت اخد سنوات نیمسال 11 و 12)
3- دانشجویان کارشناسی پیوسته (پس از 3 مرتبه مشروط شدن)
4- دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته (جهت اخذ نمیسال 6 )
5- دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته (پس از 2 مرتبه مشروط شدن)

* هزینه ثبت‌نام در کمیسیون موارد خاص داخلی 200.000 ریال می‌باشد.