فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم درخواست مرخصی تحصیلی


1- فرم درخواست به طور کامل و دقیق تکمیل نمائید.
2- پس از تکمیل فرم، کد رهگیری یادداشت نمایید تا درخواست شما مورد بررسی قرار گیرد.
3- بررسی درخواست فرد متقاضی ، توسط کارشناسان آموزشکده
4-پس از بررسی پرونده نتیجه بررسی و زمان مراجعه از طریق پروفایل دانشجویی ظرف مدت 48 ساعت ، برای شما ارسال می گردد.