فرم درخواست انصراف از تحصیل

فرم درخواست انصراف از تحصیل


1- فرم درخواست به طور کامل و دقیق تکمیل نمائید.
2- پس از تکمیل فرم، کد رهگیری یادداشت نمایید تا درخواست شما مورد بررسی قرار گیرد.
3- بررسی درخواست فرد متقاضی ، توسط کارشناسان آموزشکده
4-پس از بررسی پرونده نتیجه بررسی ظرف مدت 48 ساعت به پروفایل سامانه آموزشی شما، ارسال می گردد.